Rýchle a spoľahlivé testovanie

Pohlavie dieťaťa určili chromozómy v spermii pri počatí. Na otázku, ako to dopadlo, pozná odpoveď BabyGen test.

1. Odber krvi v ambulancii

Vzorku krvi pre BabyGen test odoberá osoba ženského pohlavia odberom krvi zo žily tehotnej ženy z predlaktia.

V klinicky indikovaných prípadoch je možné neinvazívnym spôsobom identifikovať pohlavie plodu už od 8. týždňa tehotenstva. Kvôli postupnému nárastu množstva fetálnej DNA v krvi tehotnej sa vo všeobecnosti za optimálny považuje odber realizovaný po 10. týždni gravidity. Odber nemusí byť realizovaný nalačno.

 • Materiál potrebný na analýzu klinicky neindikovaného testu pohlavia:
  • periférna krv tehotnej ženy odobratá do skúmaviek s obsahom antikoagulačnej látky EDTA (ako na krvný obraz) v objeme 10 ml.
 • Materiál potrebný na analýzu klinicky indikovaného testu pohlavia:
  • periférna krv tehotnej ženy odobratá do skúmaviek s obsahom antikoagulačnej látky EDTA (ako na krvný obraz) v objeme 10 ml,
  • bukálny ster od biologického otca plodu (bukálny ster sa zabezpečí vopred vyžiadanými sterilnými vatovými tampónmi podľa návodu na ster bukálnej sliznice).

 

2. Doručenie vzorky do laboratória

Vzorku spolu s úplne a správne vyplnenou špeciálnou žiadankou, uloženú v samostatnom transportnom vrecúšku a termotaške (pri teplote 4 °C), je potrebné doručiť do Centrálneho laboratória Medirex, a. s., najneskôr do 36 hodín od odberu.

Požiadavku na transport vzorky je potrebné si najmenej 24 hodín pred plánovaným odberom vopred odsúhlasiť s dopravným dispečingom Medirex, a. s.: 0800 400 800, dispecing@medirex.sk.

3. Úhrada za vyšetrenia

Cena za laboratórne vyšetrenie BybyGen test je 120 €. S ohľadom na čo najskoršie dokončenie analýzy je platbu potrebné uskutočniť čo najskôr po odbere krvi. Vyšetrenie sa okrem klinicky indikovaných prípadov vykonáva výlučne za priamu platbu pacientky, a to buď:

 1. Priamou platbou v ambulancii
  Ak zdravotnícke zariadenie vyžaduje platbu za laboratórne vyšetrenie na mieste, priamo v zdravotníckom zariadení, lekár je povinný príjem platby za laboratórne vyšetrenie potvrdiť v žiadanke na vyhradenom mieste a pacientke vydať potvrdenie. Laboratórium bude cenu za vyšetrenie fakturovať zdravotníckemu zariadeniu v najbližšom zúčtovacom období.
 2. Platbou na účet laboratórií Medirex, a. s., prostredníctvom platobnej brány www.medirexplatby.sk
  Ak nie je možné laboratórne vyšetrenie zaplatiť v ambulancii, cenu za vyšetrenie uhradí pacientka prostredníctvom platobnej brány www.medirexplatby.sk priamo na účet laboratórií Medirex, a. s., v ktorých sa vyšetrenie realizuje.
  Po odbere vzorky pacientka navštívi webovú stránku www.medirexplatby.sk. V online systéme zadá údaje potrebné na identifikáciu platby podľa kópie žiadanky na vyšetrenie určenej pre pacientku, ktorú jej po odbere krvi odovzdal lekár, a vyberie si spôsob platby. Platobná brána umožňuje dokončiť platbu ihneď bankovou kartou alebo vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú je potrebné bezodkladne uhradiť bankovým prevodom. Po pripísaní platby na účet laboratória bude pacientke zaslaný daňový doklad.

4. Uvoľnenie vzorky na analýzu

Na analýzu sú zaraďované len vzorky s identifikovanou úhradou. Termín vyšetrenia vzorky s oneskorenou platbou, nesprávne uvedenými údajmi alebo sťaženou či znemožnenou identifikáciou platby laboratórium negarantuje.

Vzorky bez identifikovanej platby nebudú vyšetrené!

5. Analýza vzorky

Klinicky neindikovaný test pohlavia plodu – realizácia v jednej fáze:

NEŠPECIFICKÁ FÁZA TESTU: Identifikácia prítomnosti Y-chromozómových sekvencií v periférnej krvi tehotnej ženy ako indikácia mužského pohlavia plodu vysokosenzitívnou PCR metódou.

Klinicky indikovaný test pohlavia plodu – realizácia v dvoch fázach:

NEŠPECIFICKÁ FÁZA TESTU: Identifikácia prítomnosti Y-chromozómových sekvencií v periférnej krvi tehotnej ženy ako indikácia mužského pohlavia plodu vysokosenzitívnou PCR metódou.

ŠPECIFICKÁ FÁZA TESTU: Porovnanie profilu vybraných Y-STR markerov identifikovaných vo vzorke biologického otca plodu a vo vzorke periférnej krvi tehotnej ako špecifický dôkaz plodu mužského pohlavia.

Doručenie vzorky do laboratória, prijatie platby na účet a ukončenie analýzy je pacientke potvrdené prostredníctvom SMS správ na jej mobilné telefónne číslo uvedené na žiadanke.

6. Výsledok vyšetrenia

Výsledok je k dispozícii spravidla do 5 pracovných dní od zaevidovania platby za test. V prípade štandardného testu odošle laboratórium pacientke výsledok vyšetrenia na e-mailovú adresu, uvedenú na žiadanke, vo forme PDF súboru chráneného heslom, nie však skôr, ako po ukončenom 12. týždni tehotenstva. Budúcej mamičke zároveň príde na mobilný telefón SMS heslo na jeho odomknutie.

Výsledok testu laboratórium odošle zároveň aj ošetrujúcemu lekárovi, ktorý vyšetrenie indikoval, prostredníctvom elektronického systému doručovania výsledkov alebo v písomnej podobe, podľa toho, aký spôsob doručenia výsledkov má aktivovaný.

Výsledok vyšetrenia okrem prípadov indikovaných klinickým genetikom laboratórium neoznamuje pred ukončením 12. týždňa gravidity.

Na úspešné doručenie výsledku vyšetrenia pacientke je mimoriadne dôležité, aby boli kontaktné údaje pacientky (e-mail a mobilné telefónne číslo) VŽDY správne a úplne uvedené na žiadanke o vyšetrenie.

V prípade, ak je platba za BabyGen test realizovaná na účet laboratória Medirex, a. s., je tiež dôležité správne a úplne vyplnenie identifikačných údajov aj pri použití platobnej brány www.medirexplatby.sk.

* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR môže laboratórium poskytnúť informáciu o pohlaví plodu až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.